Nytt! Besök även vår nya websida:
"Mobiltelefoner- säkerhetsproblem"


Genmanipulerade livsmedel - Säkerhetsproblem


Publicerad av
logo

Physicians and Scientists for Responsible Application
of Science and Technology

(Läkare och Forskare för Ansvarsfull Tillämpning av Vetenskap och Teknik)


Website last uppdated:

To the english version which is much more comprehensive and more updated.

Nytt! Besök även PSRASTs nyinrättade svenskspråkiga blogg.


Om PSRAST

PSRAST är en en global, politiskt, ideologiskt och ekonomiskt obunden forskarorganisation, som tagit till sin uppgift att granska säkerheten hos nya kunskapstillämpningar.

PSRAST:s opartiska tvärvetenskapliga utredning av genmanipulerade livsmedels säkerhet som föda samt motsvarande organismers potentiella miljöeffekter har kommit till slutsatsen att det inte är ansvarigt att släppa ut dessa organismer i naturen eller att använda dem som föda för djur och människor.

PSRAST är strikt opartisk i bedömningen av sakfrågorna.

PSRAST är strikt partisk i frågan huruvida nya produkter med potentiellt negativa hälso- och miljörisker skall tillåtas utan noggrann prövning enligt försiktighetsprincipen (se även "Varför PSRAST bildades").

Eftersom vi konstaterat att så inte varit fallet beträffande genmanipulerade livsmedel, bedriver vi en världsomfattande kampanj för ett moratorium för utsläpp av genmanipulerade organismer och för användning av genmanipulerad mat. Just nu är vi inriktade på att kräva en indragning av alla sådana livsmedel, eftersom säkerhetstestnigen har stora brister se Vår kampanj...

Mycket viktig nyhet

Genmanipulerad föda vållade leverförändringar

FAO:s påstående att genmaten är säker är ogrundad

Förändringar i levern påvisades hos möss som ätit genmanipulerad soja. Detta tyder på att genmanipulerad mat kan vålla allvarliga störningar i cellfunktionen och därmed påverka hälsan.

Mer information (engelskspråkig artikel)

Fler viktiga nyheter (på engelska)


Replik till forskarangreppet på CityGross med anledning av deras ställningstagande mot GMO-kost

Denna replik har idag sänts till SvD brännpunkt, där forskarangreppet publicerades. Forskarna påstod felkatigt att det inte finns ngra belägg för att GMO-kost är skadlig.

Länk till vår replik: "Det finns inga hållbara vetenskapliga bevis för att GMO är säkra"


Kort introduktion med förklaring av några grundläggande begrepp

Nödvändig att läsa för dig som inte är insatt i genteknik. Förklarar på ett enkelt sätt vad arvsmassa, gener och genmanipulation är. Ger en föreställning om varför kommersiell exploatering av genmanipulation inte kan anses vara en ansvarsfull tillämpning av vetenskapen.

Klicka
                      här


Kommersiell användning av genmanipulerade organismer oförsvarlig i de flesta fall

Det finns inte tillräcklig kunskap om arvsmassan för att kunna avgöra om gentekniska manipulationer kan leda till ekologiskt och hälsomässigt säkra och nyttiga organismer. Därför saknas grundförutsättningarna för ansvarsfull kommersiell tillämpning av gentekniken i andra än strängt inneslutna betingelser.

Mer detaljer


Felaktig informeration om genteknik till riksdagsmän vid seminarium

Bemötande av felaktiga eller missvisande påståenden av genteknikföreträdare vid seminariet "Genteknik - Möjlighet eller fara? Riksdagshuset den 25 maj 2000.

Denna artikel är av allmänt intresse då den bemöter vanligt förekommande felaktiga påståenden av genteknikföreträdare.

Tillrättaläggande


Nyheter